எமது குழு

நீதியரசர் டப்ளிவ்.  லால் ரஞ்சித் சில்வா
நீதியரசர் டப்ளிவ். லால் ரஞ்சித் சில்வா
ஆணையாளர்
நீதியரசர் ரி. பீ. வீரசூரிய
நீதியரசர் ரி. பீ. வீரசூரிய
தலைவர்
திரு நெவில் குருகே
திரு நெவில் குருகே
ஆணையாளர்
திரு. சரத் ஜயமான்ன, சனாதிபதி சட்டத்தரணி
திரு. சரத் ஜயமான்ன, சனாதிபதி சட்டத்தரணி
இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் தடுப்பிற்கான
பணிப்பாளர் நாயகம்

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

1994 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் பிரிவு 2(2) அ

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search