සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமான தேசத்தை நோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Channels
Detection & Raids
Convictions
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

விளம்பரம்

பாடல்

National Action Plan 2019 - 2023

nap-book-tam-1.jpg

சமகால செய்திகளும் ஊடக அறிக்கைகளும்

மடாடுகம / கல்கிரியாகம பகுதியின் விவசாய அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் மகாவலி அதிகாரசபையின் அதிகாரிகளுக்கான தடுப்பு நிவாரண நிகழ்ச்சிகள்

08-01-2020 News

மடாடுகம கல்கிரியாகம பகுதியின் விவசாய அமைப்புகளின் அதிகாரிகளுக்கான இரண்டு விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் முறையே 2019/12/26 மற்றும்...

Read more

முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரண குணவர்தனவிற்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தீர்ப்பு.

08-01-2020 Convictions

முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரண குணவர்தன அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் தலைவராக பணியாற்றி வந்தபோது, தனது...

Read more

புத்தாண்டினையொட்டி 2020 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி தேசிய மரம் நடுகைத் திட்டம்

03-01-2020 News

பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்து அமைச்சின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 2020 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி தேசிய மரம் நடுகைத்...

Read more

ரூபா 7080/= இனை இலஞ்சமாக கொடுத்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்

03-01-2020 Detection & Raids

வேறொருவரின் பெயரைப் பயன்படுத்தி ஒரு வியாபாரி பாடசாலைகளிலிருந்து நீக்ககப்பட்ட பழைய புத்தகங்கள், சஞ்சிகைகள் மற்றும் செய்தித்தாள்களை 1 கிலோ கிராமிற்கு...

Read more

ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் கைது

03-01-2020 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் புத்தளம் பிரதான...

Read more

மின்சார சபை அதிகாரி ஒருவர் ரூபா 130>000.00 இனை இலஞ்சமாக பெற்றமைக்காக கைது செய்யப்பட்டார்

03-01-2020 Detection & Raids

கம்பஹா பிராந்திய மின்சார அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் மின்சார தொழில் நுட்ப அலுவலர் ஒருவர், பொலிஸ் அலுவலராக தன்னை...

Read more

முன்னாள் ஜனாதிபதியின் ஆளணிப் பிரதானி கலாநிதி ஐ.எச்.கே. மகாநாமா மற்றும் அரசாங்க மரக் கூட்டுத்தாபனத்தின் முன்னாள் தலைவர் பி.திசநாயக்க ஆகியோருக்கு எதிராக ரூபா.100 மில்லியன்களை இலஞ்சமாக கோரி ரூபா 20 மில்லியன்களை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்டமைக்கு, முறையே 20 ஆண்டு

24-12-2019 Convictions

கலாநிதி ஐ.எச்.கே.மஹனாமாவுக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுமையான சிறைத்தண்டனையும், ரூபா 65,000/= அபராதமும், 20 மில்லியன் குற்றப்பணமும், பி.பி. திசானாயக்கிற்கு 12 ஆண்டுகள் கடுமையான சிறைத்தண்டனையும், ரூபா 55,000/= அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

Read more

ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் உங்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது 'ஆயிரக்கணக்கான இலங்கையர்களை சென்றடைவதனை நோக்காக கொண்டு சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினத்தை CIABOC அங்குராற்பணம் செய்கின்றது.

24-12-2019 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய  சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவிற்கு (CIABOC) 2019 டிசம்பர் 09 ஆம் தினத்தின் உதயம் மற்றைய நாட்களை...

Read more

முன்னாள் ஐனாதிபதியின் தலைமைப்பணியாளர் மீதான குற்றத்தீர்ப்பு – TISL

23-12-2019 Convictions

விசேட மேல் நீதிமன்றத்தின் விசாரணையில் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் தலைமைப்பணியாளர் ஐ. எச். கே. மஹாநாம மற்றும்...

Read more

முன்னாள் ஐனாதிபதியின் தலைமைப்பணியாளர் மீதான குற்றத்தீர்ப்பு – TISL (2)

23-12-2019 Convictions

விசேட மேல் நீதிமன்றத்தின் விசாரணையில் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் தலைமைப்பணியாளர் ஐ. எச். கே. மஹாநாம மற்றும்...

Read more

இலங்கைக்கான தனித்துவமானதோர் சாதனை

16-12-2019 News

2019 டிசம்பர் 16 ஆம் திகதி ஐக்கிய நாடுகளின் ஊழலுக்கு எதிரான சமவாயத்தின் (UNCAC) 8...

Read more

செவனகல பொலிஸ் நிலையத்தின் முன்னாள் பொலிஸ் சார்ஜன்ட் ஒருவருக்கு 04 வருடங்கள் கடூழிய சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தீர்ப்பு.

12-12-2019 Convictions

செவனகல பொலிஸ் நிலையத்தின் 10 வது மைல் பொலிஸ் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரிந்த முன்னாள் பொலிஸ்...

Read more

ஊடக வெளியீடு சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் - டிசம்பர் 09 இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

08-12-2019 News

இலஞ்சம் மற்றும் ஊழல் உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பாரிய அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. இது ஒரு நாட்டின்...

Read more

ரூபா 10,000.00 இனை இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அலுவலர் இருவர் கைது

29-11-2019 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் அநுராதபுர பொலிஸ்...

Read more

ரூபா 190,000.00 இனை இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் உதவி பொலிஸ் அத்தியடசகர் ஒருவர் கைது

29-11-2019 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் சிலாபம் பிராந்திய...

Read more

ரூபா 2000.00 இனை இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் கைது

26-11-2019 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் கல்கிஸ்ஸை பிராந்தி...

Read more

இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் கைது

20-11-2019 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின்  விசாரணை அதிகாரிகள் பொரல்லை பொலிஸ் நிலையத்தின்...

Read more

'நேர்மையான தேசத்தை நோக்கி' திருகோணமலை கல்வி வலயத்திற்குற்பட்ட தமிழ் மொழி மூலப் பாடசாலைகளில் நேர்மைக் குழுக்களை உருவாக்கும் செயற்றிட்டம் விக்னேஸ்வரா கல்லூரியில்.

25-09-2019 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்க்கான ஆணைக்குழுவின் கல்வி நிவாரண பிரிவினால் நேர்மையான...

Read more

யாழ்ப்பாணத்தின் பிரபல பாடசாலையொன்றின் அதிபர் முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து ரூபா 100, 000.00 இனை இலஞ்சமாகப் கோரி ரூபா 50,000.00 இனைப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் கைது

24-09-2019 Detection & Raids

முறைப்பாட்டாளரின் பிள்ளையை தரம் 7 இற்கு உள்ளீர்ப்பதற்கு அவசிய ஏற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதன் நிமித்தம் யாழ்ப்பாணம் இந்து...

Read more

நீதியானதும் நேர்மையானதுமான தேர்தல்களுக்கான அமைப்பும்இ இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவும் இணைந்து நடாத்திய விழிப்பூட்டல் நிகழ்வு யாழ் காரைநகர் பிரதேச செயலகத்தில்.

24-09-2019 News

நீதியானதும் நேர்மையானதுமான தேர்தல்களுக்கான அமைப்பும்இ இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவும் இணைந்து நடாத்திய யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் காரைநகர்...

Read more
முறைப்பாடுகள்  எவ்வகைக்குள் உள்ளடங்குகின்றது என்பதனை கருத்திற் கொள்ளாது சமர்ப்பியுங்கள். எமது முகாமைத்துவத்தின் மூலம் அது முறையாக வகைப்படுத்தப்படும். அவசியமாயின் FAQ இனைப் பார்க்கவும்

ஆணைக்குழு

எம்மைப் பற்றி

stop corruption1975 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க சொத்துக்களையும் பொறுப்புக்களையும் வெளிப்படுத்தும் சட்டத்தின் மூலம் குற்றங்கள் தொடர்பில் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் நிரந்தரமான இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினை உருவாக்கும் பொருட்டு 1994 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக் சட்டத்தின் மூலம் ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் முதலாவது ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் 1994 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி ஆரம்பமானது.

2017 புள்ளி விபரங்கள்

0

கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாடுகள்

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது : 2017.12.15

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் முன்னேற்றமும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தொடர்பான அறிக்கை 2017-2018

சமீபத்திய வீடியோ

உங்களுடைய முறைப்பாட்டை பதிவு செய்க

பொய்யான முறைப்பாட்டினை வழங்குவது 10 வருட சிறைத் தண்டனைக்கு இட்டுச் செல்லும் குற்றமாகும் என்பதனை தயவு செய்து கவனத்திற் கொள்ளவும்.

 (1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றங்களை விசாரிப்பதற்பான ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவு)

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search