Arrow
Arrow
Slider

සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமான தேசத்தை நோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

the-commision.png
our-team.png
channels.png
detection-and-raid.png
conviction.png
latest-news.png
court-diary.png
events.png
photo-gallery.png
video-gallery.png
resources.png
faq-new-tamil.png
nap-book-tam-1.jpg

இன்றைய சிந்தனை

இரகசியமான பரிசு கோபத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது,
மறைத்து வைக்கப்பட்ட இலஞ்சம் கடுமையான கோபம் ஆகும்.

முறைப்பாடுகள்  எவ்வகைக்குள் உள்ளடங்குகின்றது என்பதனை கருத்திற் கொள்ளாது சமர்ப்பியுங்கள். எமது முகாமைத்துவத்தின் மூலம் அது முறையாக வகைப்படுத்தப்படும். அவசியமாயின் FAQ இனைப் பார்க்கவும்
curruption.png
bribery.png
assets.png
non-dec.png

சமகால செய்திகளும் ஊடக அறிக்கைகளும்

CIABOC இன் பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்கள் ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சியில் 16.03.2019

16-03-2019 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் சனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. சரத் ஜயமான்னே அவர்கள் ரூபவாஹினி தொலைக்காட்சியில்  மு.ப 11.30மணிக்கு இலங்கையில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான தேசிய செயற்பாட்டுத்திட்டத்தினை...

Read more

இலஞ்சம் பெற்;ற குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அலுவலருக்கு 4 வருட சிறைத் தண்டனை விதித்துத் தீர்ப்பு

12-03-2019 Convictions

கஹவத்த பொலிஸ் நிலையத்தின் உப பொலிஸ் பரிசோதகர் ஒருவருக்கு கொழும்பு மேல்நீதிமன்ற நீதிபதி கௌரவ விகும் கலுஆரச்சி அவர்கள் இலஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பட்டார்.

Read more

CIABOC இன் பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்கள் தெரண தொலைக்காட்சியில் 24*7

12-03-2019 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் சனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. சரத் ஜயமான்னே அவர்கள் தெரண தொலைக்காட்சியின் 24*7 நிகழ்ச்சியினூடே இலங்கையில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான...

Read more

குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தின் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் இலஞ்சக் குற்றச்சாட்டில் கைது

08-03-2019 Detection & Raids

குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் விசாரணையின் அடிப்படையில் முறைப்பாட்டாளரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தாதிருப்பதற்காக பல சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா 513500.00 பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் பின்பு முறைப்பாட்டாளரை வழக்கிலிருந்து விடுவிப்பதாக கூறி, நீதிபதிக்கு வழங்குவதற்காக எனக்...

Read more

இலங்கையில் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான தேசிய செயற்பாட்டுத்திட்டம் 2019-2023 வெளியிடுதல் தொடர்பான ஊடக வெளியீடு.

07-03-2019 News

நாடொன்றின் இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான கொள்கைத்திட்டம் காணப்படுதல் வேண்டும். அக்கொள்கையானது திட்டமாக ஒட்டு மொத்த மக்களிடத்தும் வெளிப்படுத்தப்படல் வேண்டும். அச்சந்தர்ப்பத்திலேயே இலஞ்சம் மற்றும் ஊழலை இல்லாதொழிப்பதற்கான மக்கள் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். இந்நிலைமையினை 2015இல்...

Read more

பாலியல் துஷ்பிரயோக வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சந்தேக நபரொருவர் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவருக்கு ரூபா 90000.00 இனை இலஞ்சமாக வழங்க முற்பட்ட போது கைதுசெய்யப்பட்டமை.

07-03-2019 Detection & Raids

கைது செய்யப்படட நபர் வெல்லவாய பொலிஸ் நிலையத்தின் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் ஒருவருக்கு தன்னுடைய இரத்த மாதிரியை மாற்றுவதற்காக ரூபா 90000.00 இனை இலஞ்சமாக வழங்க முற்பட்ட போதே கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார். பாலியல் துஷ்பிரயோக வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்த குறித்த...

Read more

முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து ரூபா 10000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட பொலிஸ் காண்ஸ்டபல் ஒருவர் கைது

06-03-2019 Detection & Raids

பொலிஸ் நிலையமொன்றினால் கைது செய்யப்பட்ட கெப் ரக வாகனமொன்றை நீதமன்றத்திற்கு முன்வைத்த பின், விடுவிப்பதற்கு நீதிமன்றத்தில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காது அலுவலர்கள் மூலமாக விடுவித்துக் கொடுப்பதற்காக ரூபா 10000.00 இனை முறைப்பாடடளரடமிருந்து இலஞ்சமாகப் கோரிப் பெற்றுக்...

Read more

முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து ரூபா 8000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட அதிபரொருவர் கைது

01-03-2019 Detection & Raids

2019 அம் ஆண்டில் தரம் 06 இற்கு மாணவரொருவரை அனுமதிப்பதற்காக தென் மாகாணத்தின் தேசிய பாடசாலை ஒன்றின் அதிபர் ஒரவரின் மூலம் முறைப்பாட்டாளரிடம் ரூபா 15000.00 இனை இலஞ்மாக கோரி அதில் அதில் 7000.00...

Read more

முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட அலுவலக உதவியாளர் கைது

28-02-2019 Detection & Raids

காணியின் மேட்டுப்பகுதியை வெட்டி 85கியுப் மண்ணை அகற்றுவதற்கான போக்குவரத்து அனுமதி பத்திரத்தினை தயாரித்து அனுமதியை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு உதவி செய்வதாக கூறி ரூபா 10000.00 இனை இலஞ்சமாக கோரி அதில் ரூபா 5000.00 இனை...

Read more

ஆணைக்குழு

எம்மைப் பற்றி

stop corruption1975 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க சொத்துக்களையும் பொறுப்புக்களையும் வெளிப்படுத்தும் சட்டத்தின் மூலம் குற்றங்கள் தொடர்பில் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் நிரந்தரமான இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினை உருவாக்கும் பொருட்டு 1994 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக் சட்டத்தின் மூலம் ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் முதலாவது ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் 1994 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி ஆரம்பமானது.

எமது குழு
செயற்ப்பாடுகள்
ஆணைக்குழுவின் வரலாறு
red-maroon-tamil.gif
child.jpg
youth.jpg
citizen.jpg

எதிர்வரும் நிகழ்வுகள்

No upcoming event!

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்புக்களும்

குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் விசாரணையின் அடிப்படையில் முறைப்பாட்டாளரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில்

...

கைது செய்யப்படட நபர் வெல்லவாய பொலிஸ் நிலையத்தின் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் ஒருவருக்கு தன்னுடைய இரத்த மாதிரியை மாற்றுவதற்காக

...

பொலிஸ் நிலையமொன்றினால் கைது செய்யப்பட்ட கெப் ரக வாகனமொன்றை நீதமன்றத்திற்கு முன்வைத்த பின், விடுவிப்பதற்கு நீதிமன்றத்தில்

...

2017 புள்ளி விபரங்கள்

0

கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாடுகள்

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது : 2017.12.15

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் முன்னேற்றமும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தொடர்பான அறிக்கை 2017-2018

சமீபத்திய வீடியோ

உங்களுடைய முறைப்பாட்டை பதிவு செய்க

பொய்யான முறைப்பாட்டினை வழங்குவது 10 வருட சிறைத் தண்டனைக்கு இட்டுச் செல்லும் குற்றமாகும் என்பதனை தயவு செய்து கவனத்திற் கொள்ளவும்.

 (1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றங்களை விசாரிப்பதற்பான ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவு)

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search


Hot News

CIABOC இன் பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்கள் ரூப…

16-03-2019 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் சனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. சரத் ஜயமான்னே...

Read more

இலஞ்சம் பெற்;ற குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அல…

12-03-2019 Convictions

கஹவத்த பொலிஸ் நிலையத்தின் உப பொலிஸ் பரிசோதகர் ஒருவருக்கு கொழும்பு மேல்நீதிமன்ற நீதிபதி கௌரவ விகும் கலுஆரச்சி அவர்கள் இலஞ்சம்...

Read more

CIABOC இன் பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்கள் தெர…

12-03-2019 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் சனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. சரத் ஜயமான்னே...

Read more