සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமான தேசத்தை நோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Channels
Detection & Raids
Convictions
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

பாடல்

National Action Plan 2019 - 2023

nap-book-tam-1.jpg

ஆணைக்குழு

எம்மைப் பற்றி

stop corruption1975 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க சொத்துக்களையும் பொறுப்புக்களையும் வெளிப்படுத்தும் சட்டத்தின் மூலம் குற்றங்கள் தொடர்பில் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் நிரந்தரமான இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினை உருவாக்கும் பொருட்டு 1994 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக் சட்டத்தின் மூலம் ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் முதலாவது ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் 1994 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி ஆரம்பமானது.

சமகால செய்திகளும் ஊடக அறிக்கைகளும்

பதவிய பிரதேச செயலகத்தின் குடியேற்ற அதிகாரி இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாயை இலஞ்சமாக பெற்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

08-09-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு அதிகாரிகள் 25.08.2023 ஆம் திகதி...

Read more

மருதானை பொலிஸ் நிலைய சூழல் பிரிவின் பொறுப்பதிகாரி 10,000.00 (பத்தாயிரம்) ரூபாயை இலஞ்சமாக பெற்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

29-07-2023 Detection & Raids

தம்பதெனிய பிரதேசத்தை சேர்ந்த நபரொருவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறைப்பாட்டிற்கமைய, இலஞ்சமாக பணத்தைப் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் பெயரில் மருதானை...

Read more

ஒரு இலட்சம் ரூபா இலஞ்சம் பெற்ற சபுகஸ்கந்த காவல்துறை நிலைய காவல்துறை பரிசோதகர் ஒருவர் கைது

14-06-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய , சபுகஸ்கந்த...

Read more

சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் ௨௦௨௨

03-04-2023 Detection & Raids

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் ஊழலுக்கு எதிரான சமவாயம் அக்டோபர் 2003 ஆம் திகதி ஐ.நா பொதுச்...

Read more

ரூ 50,000/- இலஞ்சம் பெற்ற பொரல்ல தெற்கு கிராம சேவகர் பிரிவின் கிராம உத்தியோகத்தர் கைது

03-04-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய திம்பிரிகஸ்யாய...

Read more

5000 ரூபாவை இலஞ்சமாக பெற்ற நபர் கைது

24-03-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய நுவரெலியாவில் வசிக்கும் தரகர்...

Read more

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் மற்றும் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு (CIABOC) ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான கல்விசார் உடன்பாடு

24-03-2023 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றுக்கு...

Read more

200 ரூ இலஞ்சம் பெற்ற கல்முனை பேருந்து நிலைய பொறுப்பதிகாரி கைது

10-03-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய கிழக்கு மாகாண...

Read more

ரூ 185,000/- இலஞ்சம் பெற்ற பீட் (Beat ) வன உத்தியோகத்தர் கைது

23-02-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய கதிர்காமம் வனப்பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின்...

Read more

ரூ 21,000/- இலஞ்சம் பெற்ற மஹரகம அபேக்ஷா வைத்தியசாலையின் மருந்தாளர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

23-02-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய, மஹரகம...

Read more

ரூ. 22,000 இலஞ்சம் பெற்ற 4 நபர்கள் கைது

23-02-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய ரூ. 22,000/-...

Read more

ரூ 10,000/- இலஞ்சம் பெற்ற பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகார சபையின் இரண்டு விசாரணை உத்தியோகத்தர்கள் கைது

20-02-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய, ரூ 10,000/-...

Read more

ரூ 10,000/- இலஞ்சம் பெற்ற காவல்துறை சார்ஜன்ட் கைது

20-02-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய, பொலன்னறுவை...

Read more

ரூ 350,000/- இலஞ்சம் பெற்ற காவல்துறை சார்ஜன்ட் கைது

06-02-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய மதவாச்சி காவல்துறை நிலையத்தில்...

Read more

01 மில்லியன் ரூபா இலஞ்சம் பெற்ற காவல்துறை கான்ஸ்டபிள் கைது

19-01-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டுக்கு அமைய யாழ்ப்பாணம் தலைமையகக்...

Read more

மாவனல்ல பிரதேச சபையின் தவிசாளர் மற்றும் சாரதி ஆகியோர் 2 மில்லியன் ரூபா இலஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கல்

18-01-2023 Detection & Raids

2023.01.13 ஆம் திகதி இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற...

Read more

ரூ.31,680/= மதிப்புள்ள சீலிங் மின் விசிறியை லஞ்சமாக வாங்கிய ஒரு தள வன உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டார்

02-01-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாட்டின் பிரகாரம் 31,680/= ரூபா பெறுமதியான...

Read more

26,000/- ரூபா லஞ்சம் வாங்கிய கால்நடை மருத்துவர் கைது

02-01-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைத்த முறைப்பாட்டின் பிரகாரம் ரூ. 26,000/-...

Read more

15,000/- ரூ. இலஞ்சம் கோரிப் பெற்றுக்கொண்ட பதவிநீக்கம் செய்யப்பட்டு இருந்த பீட் (Beat) வன அதிகாரி கைது

02-01-2023 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைத்த முறைப்பாட்டின் பிரகாரம் 15,000/- ரூபாய்...

Read more

ரூh 10,000 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

28-09-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைத்த முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா 10,000 நிதியை இலஞ்சமாக கோரி பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 50,000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்

09-09-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைத்த முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூ 50,000.00 நிதியை இலஞ்சமாகக் கோரி பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 5000.00 பணத்தை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

09-09-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா 5000.00 பணத்தை இலஞ்சமாகக் கோரி பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 5000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு அமைய பொது சுகதார பரிசோதகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

24-02-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய 5000.00  நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 25000.00 நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு அமைய தலை மன்னார் மாவட்ட புலானாய்வு சேவைப் பணியகத்தின் பொறுப்பதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

18-02-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய ரூபா 25000.00 நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 2 இலட்ச நிதியை இலஞ்சமாகக் கோரி அதனைப் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்;டிற்கு அமைய கம்பஹ தக்சிலா கல்லூரியின் அதிபர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்

03-01-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்யும் ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய மே.கம்.தக்சிலா கல்லூரியின்...

Read more

பாலியல் இலஞ்சம் பெற்றுக் கொள்ள முயற்சித்த வனாத்தவில்லு பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

06-11-2021 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய பாலியல் இலஞ்சம் பெற்றுக்கொள்ள முயற்சித்த வனாத்தவில்லு பொலிஸ் நிலையப்...

Read more

ரூபா 25,000.00 பணத்தை இலஞ்மாக கோரி அதனைப் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு அமைய கமநல சேவை அபிவிருத்தி பிரதேச உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

29-10-2021 Detection & Raids

அழுத்தகம பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாகக் கொண்ட விவசாய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் ஒருவரினால் கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா...

Read more

ரூபா 25,000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட பொலிஸ் கன்ஸ்டபல் கைது செய்யப்பட்டார்

06-08-2021 Detection & Raids

சாலியவௌ பிரதேசத்தில் வசிக்கும் வர்த்தகர் ஒருவரிடம் இருந்து கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய ரூபா 25,000.00...

Read more

3,000.00 இலஞ்ச பெற்றுக் கொண்ட திடீர் மரண பரிசோதகர் கைது செய்யப்பட்டார்

06-08-2021 Detection & Raids

அலுத்கம தர்கா நகரில் வசிக்கும் வர்த்தகர் ஒருவரினால் கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய 3,000.00 பணத்தை...

Read more

2017 புள்ளி விபரங்கள்

0

கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாடுகள்

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் முன்னேற்றமும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தொடர்பான அறிக்கை 2017-2018

சமீபத்திய வீடியோ

உங்களுடைய முறைப்பாட்டை பதிவு செய்க

பொய்யான முறைப்பாட்டினை வழங்குவது 10 வருட சிறைத் தண்டனைக்கு இட்டுச் செல்லும் குற்றமாகும் என்பதனை தயவு செய்து கவனத்திற் கொள்ளவும்.

 (1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றங்களை விசாரிப்பதற்பான ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவு)

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search