සුසැදි දෙසට හැරෙමු !

நேர்மையானதும் ஊழலற்றதுமான தேசத்தை நோக்கி !

Towards a Clean and Upright Country !

The Commission
The Team
Channels
Detection & Raids
Convictions
Latest News
Court Diary
Events
Photo Gallery
Video Gallery
Resources
FAQs

விளம்பரம்

பாடல்

National Action Plan 2019 - 2023

nap-book-tam-1.jpg

சமகால செய்திகளும் ஊடக அறிக்கைகளும்

ரூh 10,000 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

28-09-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைத்த முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா 10,000 நிதியை இலஞ்சமாக கோரி பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 50,000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்

09-09-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைத்த முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூ 50,000.00 நிதியை இலஞ்சமாகக் கோரி பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 5000.00 பணத்தை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

09-09-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா 5000.00 பணத்தை இலஞ்சமாகக் கோரி பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 5000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு அமைய பொது சுகதார பரிசோதகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

24-02-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய 5000.00  நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 25000.00 நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு அமைய தலை மன்னார் மாவட்ட புலானாய்வு சேவைப் பணியகத்தின் பொறுப்பதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

18-02-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய ரூபா 25000.00 நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு...

Read more

ரூபா 2 இலட்ச நிதியை இலஞ்சமாகக் கோரி அதனைப் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்;டிற்கு அமைய கம்பஹ தக்சிலா கல்லூரியின் அதிபர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்

03-01-2022 Detection & Raids

இலஞ்ச அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்யும் ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய மே.கம்.தக்சிலா கல்லூரியின்...

Read more

பாலியல் இலஞ்சம் பெற்றுக் கொள்ள முயற்சித்த வனாத்தவில்லு பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

06-11-2021 Detection & Raids

இலஞ்ச ஆணைக்குழுவிற்கு கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய பாலியல் இலஞ்சம் பெற்றுக்கொள்ள முயற்சித்த வனாத்தவில்லு பொலிஸ் நிலையப்...

Read more

ரூபா 25,000.00 பணத்தை இலஞ்மாக கோரி அதனைப் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டிற்கு அமைய கமநல சேவை அபிவிருத்தி பிரதேச உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

29-10-2021 Detection & Raids

அழுத்தகம பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாகக் கொண்ட விவசாய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் ஒருவரினால் கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா...

Read more

ரூபா 25,000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட பொலிஸ் கன்ஸ்டபல் கைது செய்யப்பட்டார்

06-08-2021 Detection & Raids

சாலியவௌ பிரதேசத்தில் வசிக்கும் வர்த்தகர் ஒருவரிடம் இருந்து கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய ரூபா 25,000.00...

Read more

3,000.00 இலஞ்ச பெற்றுக் கொண்ட திடீர் மரண பரிசோதகர் கைது செய்யப்பட்டார்

06-08-2021 Detection & Raids

அலுத்கம தர்கா நகரில் வசிக்கும் வர்த்தகர் ஒருவரினால் கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாட்டிற்கு அமைய 3,000.00 பணத்தை...

Read more

ரூபா 5000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் இரத்மலானை பிரதேச அலுவலகத்தின் அலுவலக பணி உதவியாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

11-04-2021 Detection & Raids

மொரட்டுவ பிரதேசத்தில் வசிப்பிடமாகக் கொண்ட வர்த்தகர் ஒருவரினால் கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா 5000.00 பணத்தை...

Read more

ரூபா 10>000.00 பணத்தை இலஞ்மாக பெற்றுக் கொண்ட வெலிவேரிய பொலிஸ் நிலையத்தின் பிரதான பொலிஸ் பரிசோதகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

09-04-2021 Detection & Raids

வெலிவேரிய பிரதேசத்தில் வசிக்கும் வர்த்தகர் ஒருவரிடம் கிடைக்கப் பெற்ற முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய ரூபா 10>000.00 பணத்தை...

Read more

ரூபா 20,000.00 இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்;ட முகாமைத்துவ உதவியாளர் குற்றத்தை ஏற்றுக் கொண்டார்

09-04-2021 Detection & Raids

சுகாதார அமைச்சின் முகாமைத்துவ உதவியாளராக சேவையாற்றிய உத்தியோகத்தர் வைத்திய நிபுணர் ஒருவரின் வெளிநாட்டு விடுமுறை காலத்திற்கு...

Read more

ரூபா 7000.00 நிதியை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட பொது சுகாதார பரிசோதகர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

26-03-2021 Detection & Raids

வாரியபொல பிரதேசத்;தில் வர்த்தக உரிமையாளர் சுத்திகரிக்கபட்ட நீரை விற்பனை செய்யும் வர்த்தகத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதுடன்> அவரினால் வழங்கப்படும்...

Read more

இலஞ்ச அல்லது ஊழல் பற்றிய சாh;த்துதல்களைப் புலனாய்வூ செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் ஊழல் ஒழிப்பு உத்தியோகத்தா;

26-03-2021 News

இலஞ்ச அல்லது ஊழல் பற்றிய சாh;த்துதல்களைப் புலனாய்வூ செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் ஊழல் ஒழிப்பு உத்தியோகத்தா; பதவிகளுக்காக 50...

Read more

ரூபா. 20,000.00 பணத்தை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட மஹரகம பொலிஸ் நிலையத்தின் பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

09-03-2021 Detection & Raids

கனேடிய நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவரின் முறைப்பாட்டிற்கு அமைய ரூபா. 20,000.00 பணத்தை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட...

Read more

ரூபா. 425,000.00 பணத்தை இலஞ்சமாக பெற்றுக்கொண்ட நிகவரடிய பிரதேச சபை உறுப்பினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

03-03-2021 Detection & Raids

நிகவரடிய பிரதேசத்தில் வசிக்கும் ஒருவரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறைப்பாட்டிற்கு அமைய ரூபா. 425,000.00 பணத்தை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட...

Read more

ரூபா 500.00 பணத்தை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்ட அத்தனகல்ல காணி பதிவாளர் திணைக்கள அலுவலகத்தின் கனிஷ்ட பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் இலஞ்ச வலையில்

24-02-2021 Detection & Raids

நால்ல, திவுல்தெனிய பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாகக் கொண்ட ஒருவரின் முறைப்பாட்டிற்கு அமைய ரூபா. 500.00 பணத்தை இலஞ்சமாகப்...

Read more

ரூபா 8000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட கிராம சேவை உத்தியோகத்தர் இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு உத்தியோகத்தர்களினால் கைது

12-02-2021 Detection & Raids

முறைப்பாட்டாளரினால் கொள்வனவு செய்து வெட்டப்பட்டுள்ள 03 பலா மரங்கள் மற்றும் ஒரு முதிரை மரத்தைக் கொண்டு...

Read more

ரூபா 10000.00 நிதியை இலஞ்சமாகப் பெற்றுக் கொண்ட கோட்டே மாநகர சபையின் சுகாதார வைத்திய உத்தியோகத்தர் அலுவலகத்தின் பதில் சுகாதார நிருவாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்

11-02-2021 Detection & Raids

நாவல பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாகக் கொண்ட ஒருவரினால் மேற்கௌ;ளப்பட்ட முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய இலஞ்சம் கோரி அதனைப் பெற்றுக் கொண்ட...

Read more

மடாடுகம / கல்கிரியாகம பகுதியின் விவசாய அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் மற்றும் மகாவலி அதிகாரசபையின் அதிகாரிகளுக்கான தடுப்பு நிவாரண நிகழ்ச்சிகள்

08-01-2020 News

மடாடுகம கல்கிரியாகம பகுதியின் விவசாய அமைப்புகளின் அதிகாரிகளுக்கான இரண்டு விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் முறையே 2019/12/26 மற்றும்...

Read more

முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரண குணவர்தனவிற்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தீர்ப்பு.

08-01-2020 Convictions

முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சரண குணவர்தன அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் தலைவராக பணியாற்றி வந்தபோது, தனது...

Read more

புத்தாண்டினையொட்டி 2020 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி தேசிய மரம் நடுகைத் திட்டம்

03-01-2020 News

பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்து அமைச்சின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் 2020 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி தேசிய மரம் நடுகைத்...

Read more

ரூபா 7080/= இனை இலஞ்சமாக கொடுத்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்

03-01-2020 Detection & Raids

வேறொருவரின் பெயரைப் பயன்படுத்தி ஒரு வியாபாரி பாடசாலைகளிலிருந்து நீக்ககப்பட்ட பழைய புத்தகங்கள், சஞ்சிகைகள் மற்றும் செய்தித்தாள்களை 1 கிலோ கிராமிற்கு...

Read more

ரூபா 5000.00 இனை இலஞ்சம் பெற்றுக் கொண்ட குற்றச்சாட்டில் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் கைது

03-01-2020 Detection & Raids

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் விசாரணை அதிகாரிகள் புத்தளம் பிரதான...

Read more

மின்சார சபை அதிகாரி ஒருவர் ரூபா 130>000.00 இனை இலஞ்சமாக பெற்றமைக்காக கைது செய்யப்பட்டார்

03-01-2020 Detection & Raids

கம்பஹா பிராந்திய மின்சார அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் மின்சார தொழில் நுட்ப அலுவலர் ஒருவர், பொலிஸ் அலுவலராக தன்னை...

Read more

முன்னாள் ஜனாதிபதியின் ஆளணிப் பிரதானி கலாநிதி ஐ.எச்.கே. மகாநாமா மற்றும் அரசாங்க மரக் கூட்டுத்தாபனத்தின் முன்னாள் தலைவர் பி.திசநாயக்க ஆகியோருக்கு எதிராக ரூபா.100 மில்லியன்களை இலஞ்சமாக கோரி ரூபா 20 மில்லியன்களை இலஞ்சமாக பெற்றுக் கொண்டமைக்கு, முறையே 20 ஆண்டு

24-12-2019 Convictions

கலாநிதி ஐ.எச்.கே.மஹனாமாவுக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுமையான சிறைத்தண்டனையும், ரூபா 65,000/= அபராதமும், 20 மில்லியன் குற்றப்பணமும், பி.பி. திசானாயக்கிற்கு 12 ஆண்டுகள் கடுமையான சிறைத்தண்டனையும், ரூபா 55,000/= அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

Read more

ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் உங்களிடமிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது 'ஆயிரக்கணக்கான இலங்கையர்களை சென்றடைவதனை நோக்காக கொண்டு சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினத்தை CIABOC அங்குராற்பணம் செய்கின்றது.

24-12-2019 News

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய  சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவிற்கு (CIABOC) 2019 டிசம்பர் 09 ஆம் தினத்தின் உதயம் மற்றைய நாட்களை...

Read more
fb-banner-02.jpg
முறைப்பாடுகள்  எவ்வகைக்குள் உள்ளடங்குகின்றது என்பதனை கருத்திற் கொள்ளாது சமர்ப்பியுங்கள். எமது முகாமைத்துவத்தின் மூலம் அது முறையாக வகைப்படுத்தப்படும். அவசியமாயின் FAQ இனைப் பார்க்கவும்

ஆணைக்குழு

எம்மைப் பற்றி

stop corruption1975 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க சொத்துக்களையும் பொறுப்புக்களையும் வெளிப்படுத்தும் சட்டத்தின் மூலம் குற்றங்கள் தொடர்பில் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் நிரந்தரமான இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவினை உருவாக்கும் பொருட்டு 1994 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக் சட்டத்தின் மூலம் ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் முதலாவது ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகள் 1994 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதி ஆரம்பமானது.

2017 புள்ளி விபரங்கள்

0

கிடைக்கப்பெற்ற முறைப்பாடுகள்

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் முன்னேற்றமும் எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தொடர்பான அறிக்கை 2017-2018

சமீபத்திய வீடியோ

உங்களுடைய முறைப்பாட்டை பதிவு செய்க

பொய்யான முறைப்பாட்டினை வழங்குவது 10 வருட சிறைத் தண்டனைக்கு இட்டுச் செல்லும் குற்றமாகும் என்பதனை தயவு செய்து கவனத்திற் கொள்ளவும்.

 (1994 இன் 19 ஆம் இலக்க இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் குற்றங்களை விசாரிப்பதற்பான ஆணைக்குழுச் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவு)

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search