இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

36, மலலசேகர மாவத்தை,
கொழும்பு 07, இலங்கை

+94 112 596360 / 1954

+94 767011954

+94 112 595045

ciaboc@eureka.lk

திருமதி ஆர். எம். வீ. எஸ். ஜயசேகர

செயலாளர்
T : +94 1125 96363
E : secretary@ciaboc.gov.lk

 

திரு. அசித அந்தனி

உதவிப்பணிப்பாளர் நாயகம்(தகவல் உத்தியோகத்தர்)
T : +94 112 581084
E : asithabc.govlk@gmail.com

எம்முடன் தொடர்பு கொள்ள

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search


Vote for Us
logo