இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

36, மலலசேகர மாவத்தை,
கொழும்பு 07, இலங்கை

+94 112 596360 / 1954

+94 767011954

+94 112 595045

ciaboc_gen@ciaboc.gov.lk

திருமதி ஆர். எம். வீ. எஸ். ஜயசேகர

செயலாளர்
T : +94 1125 96363
E : secbranch@ciaboc.gov.lk

 

திரு. அசித அந்தனி

உதவிப்பணிப்பாளர் நாயகம்(தகவல் உத்தியோகத்தர்)
T : +94 112 581084
E : asithabc.govlk@gmail.com

எம்முடன் தொடர்பு கொள்ள

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search