இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்க்கான விண்ணப்ப முடிவுத்திகதியை நீடித்தல்.

புலனாய்வு உத்தியோகத்தர்கள்> உதவி சட்ட அலுவலர்கள்> தடுப்பு நிவாரண உத்தியோகத்தர்கள்> தட்டெழுத்தாளர்கள் மற்றும் போக்குவரத்து அலுவலர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்க்கான விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. விபரம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

புலனாய்வு உத்தியோகத்தர்கள்

உதவி சட்ட அலுவலர்கள்

தடுப்பு நிவாரண உத்தியோகத்தர்கள்

தட்டெழுத்தாளர்கள்

போக்குவரத்து அலுவலர்கள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search