யாழ்ப்பாணத்தின் பிரபல பாடசாலையொன்றின் அதிபர் முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து ரூபா 100, 000.00 இனை இலஞ்சமாகப் கோரி ரூபா 50,000.00 இனைப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் கைது

முறைப்பாட்டாளரின் பிள்ளையை தரம் 7 இற்கு உள்ளீர்ப்பதற்கு அவசிய ஏற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதன் நிமித்தம் யாழ்ப்பாணம் இந்து ஆண்கள் கல்லூரியின் அதிபர் ரூபா 100,000.00 இனை இலஞ்சமாக கோரி அதில் ரூபா 50,000.00 இனை ஆரம்பத்தில் இலஞ்சமாக முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்ட நிலையில், எஞ்சிய ரூபா 50,000.00 இலஞ்சமாக முறைப்பாட்டாளரிடமிருந்து கோரி அப்பணத்தை 2019.09.20 அன்று ஆணைக்குழுவின் உபாய அலுவலர் முன்னிலையில் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் மேற்படி பாடசாலையின் அதிபர் இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் சுற்றிவளைப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளினால் கைது செய்யப்பட்டார்.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search