CIABOC இன் பணிப்பாளர் நாயகம், சனாதிபதி சட்டத்தரணி சரத் ஜயமான்ன அவர்களினால் எழுதப்பட்ட ஆக்கம் - இலங்கையில் ஊழல் மோசடிகளை கட்டுப்படுத்துவதில் பொதுமக்கள் தங்கள் பொறுப்பை கைவிடுகிறார்களா?

jayamanneIntroduction

Approximately $2 trillion are wasted on corruption in the world annually. This figure does not take into account consequences of corruption that are difficult to quantify, such as lost investments and a reduced tax base. It only factors in the amount paid as bribes. There were many countries in the world, especially in Asia, which were embroiled in corruption in the mid 1900’. These countries were much less developed than Sri Lanka was at the time and in fact held Sri Lanka as an example of what their systems should aspire to become. With a population density as less as 325 persons per square kilometre, Sri Lanka continues to enjoy abundance of space and of natural resources which have made us the envy of Asia. Many of these other nations were smaller, with much higher population densities to us, lacked natural resources, and struggled to cater to their expanding populations, which created breeding grounds for corruption to thrive in.

Lee Kuan Yew, the founder of modern Singapore, was a visionary who recognized the merits of a corruption-free society. A law graduate from Cambridge and a Barrister himself, as soon as he assumed office, he executed a 5 year plan which called for urban renewal, construction of public housing, rights for women, educational reform and industrialization. He also ensured his cabinet of ministers included only highly qualified individuals. Together with K.M. Byrne, Lee’s minister of labour and law, an Oxford law graduate Lee turned the course of Singapore’s history and made it in to one of the most developed and cleanest economies in the world.

Likewise, many other countries have been able to successfully turn the tables, mostly because their leaders recognized the necessity to eradicate bribery and corruption from their systems. They ensured the lack of natural resources was compensated for by inculcating a culture of integrity in their societies. This instilled trust and confidence in the international community which in turn drew international investors to their shores. The service based economies which developed and sustained as a result of this culture of integrity ensured these nations have reached the highest echelons of development. Unfortunately, despite 70 years of independence during which Sri Lanka had the freedom to chart its own future, it has yet failed to muster a sustainable anti-corruption vision for the nation.

Against this backdrop, in this article I will discuss why it is important to address bribery and corruption?, What do these terms mean in the Sri Lankan context?, The different models adopted by countries to fight corruption, the challenges inherent in the law enforcement model of anti-corruption which Sri Lanka has adopted, where we stand as a country, and what we have done to address our corruption situation. In doing so, I will draw from comparative experiences, of alternative approaches to eradicate corruption, which have been successfully tested in other jurisdictions in the region. I will conclude with some thoughts on what is expected from young lawyers to address these issues.

Why is it important to curb bribery or corruption?

Most do not recognize the extent to which widespread corruption negatively impacts the country: from the reduction of both local and foreign investments to the diminishing of State revenues, increasing costs of and diminishing access to essential services such as healthcare and education, crippling increases in the costs of production, the breakdown in law and order which would eventually compromise the development of the country.

 

 

 

Therefore, it is imperative that states adopt measures to eradicate bribery and corruption. It is generally accepted that the Constitutional framework of a country could promote and provide the framework for the anti-corruption efforts in that country. Therefore, different countries have found means to ensure that their Constitutional frameworks include explicit or implicit anti-corruption clauses, at times even providing for the creation of specialized anti-corruption bodies within their constitutions. Bhutan, a South Asian country ranking high on the world’s anti-corruption indices constitutionally recognizes the duty to fight corruption while, another clean state, Hong Kong provides for the establishment of an independent Commission Against Corruption in its Basic Law.

However, until the 19th amendment to the Constitution, Sri Lanka did not have explicit anti-corruption provisions in the Constitution. The only constitutional provisions in Sri Lanka referring to the misuse of public property were contained in the Directive Principles of State Policy and Fundamental Duties provisions of the Constitution. The legislative thinking behind Article 27(6) and (7) of the Constitution was to protect public property and to create a level playing field for all citizens, without distinction to achieve the highest levels of personal and economic development. Since protecting public property is not solely the responsibility of the State or government, Article 28(d) of the Constitution also casts a duty on all citizens to preserve public property and to prevent the misuse and waste of such property. Regrettably, unlike a criminal statute or fundamental rights the directive principles of state policy or fundamental duties contained in the Constitution are not enforceable in a court of law. Therefore, no person or body can be compelled to comply with these provisions. Those provide mere guidance for the different organs of state in the enactment of laws and governance, and aid the judiciary in interpreting legal provisions.

Therefore, despite these provisions, the state has often been accused of rampant corruption in every corner of the society, leading to the unequal distribution of wealth, slower development, and inequality. As a citizenry which aspires for a developed country and a country which has to honour its international obligations, it is hence imperative that we as a nation join hands to end corruption in Sri Lanka. Eradicating corruption requires a collective effort. It requires: the political will of the elected representatives; proactive conscientious efforts of the public service; an ethically conscious private sector; a robust and morally upright legal profession; and the understanding and simultaneous agitation of the general public. However, the sole responsibility to fight corruption in Sri Lanka is unfortunately pinned on one single institution: the Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption (CIABOC). The Commission is constantly plagued by the common rhetoric-

“Have you caught the thieves yet?”

-churned out by the media, which is often instigated by certain quarters for political expediency. It is my view that law enforcement should not be the sole model to fight corruption. It should be coupled with other models of anti-corruption for the most effective response to corruption in the country. The fight against corruption requires a multi-pronged approach, of which law enforcement is but one method.

What does bribery, presumption of bribery, and corruption mean?

In simple terms bribery is the giving or accepting of a gratification by a public servant in return for doing or refraining from doing ordinary government business. In the aftermath of the Second World War due to the scarcity of most commodities the government of the day was required to bring in price controls and regulations for these commodities. As a result, public servants in charge of issuing permits and those responsible for enforcing regulations wielded great power. This power created opportunities for bribery. At the same time, elected representatives who were responsible for appointments and involved in other decision making processes too were exposed to opportunities for bribery.

Therefore, the Bribery Act No. 11 of 1954 was introduced to respond to allegations of bribery against public servants including members of parliament, judicial officers, and the police. The Bribery Act sought to criminalize all forms of bribery within the public sector. Sections 14-23 of the Bribery Act contain the forms of bribery that are prohibited by law. While private sector bribery is not generally criminalized, a deviation is made in Section 20 which criminalizes the conduct of even private persons who may accept a bribe in order to secure services from the government. This provision impacts the conduct of the private sector which depend and benefit from public services belonging to the state and therefore to the people.

As time went by, shrewd public servants found ways of concealing the illicit wealth accumulated through bribery and devised other means of evading detection. Such illicitly gained assets were sometimes converted into other forms of assets. As a response to this, the legislature introduced a presumption by way of Section 23A to the Bribery Act. The presumption is that any unexplainable wealth in the possession of a public servant is deemed to have been acquired by way of bribery.

With the introduction of the open economy in the 1970s, Sri Lanka saw the growth of an extremely powerful public service, far surpassing that of the colonial times. Due to the many commercial and development activities the open economy paved the way for many avenues were presented to the public service to engage in bribery and illicit accumulation of wealth. Therefore, the Declaration of Assets and Liabilities Law, No. 01 of 1975 was introduced to regulate the accumulation of wealth by public servants. This law was a useful investigative as well as a preventive tool to detect illicit accumulation of wealth. Firstly, it was introduced to assist in identifying unexplained additions of wealth thus making it a valuable investigative tool. Secondly, the necessity to declare all assets of a person morally compels the person to refrain from amassing wealth through dishonest means, which therefore acts as an effective preventive tool.

 

 

 

 

As time went by, it appeared that some public servants did not engage in bribery or illicit accumulation of wealth. However, they still abused their office or functions in order to gain benefits from it for themselves or for others or to cause a loss to the government. This conduct was not captured within any of the Provisions of the Bribery Act, thereby making it difficult to hold these persons responsible for their actions. As a result, the offence of Corruption was introduced as an amendment to the Bribery Act in 1994. The offence of Corruption entails the abuse of functions or office with a criminal intent. The intent is to either benefit themselves or others or to cause a loss to the Government. While Corruption is synonymous with bribery in other countries and is used in its generic sense to capture all bribery offences including embezzlement, misappropriation etc, Sri Lanka makes a legal distinction between corruption and bribery. The ingredients of the offence of corruption in Sri Lanka are captured in other offences in comparative jurisdictions.

Anti-corruption approaches

Different countries around the world use diverse approaches to fight corruption. While, in the early days stringent law enforcement was the preferred approach to corruption, it was found to be costlier than other approaches. It was also a time consuming process with often disheartening results due to the complex nature of the offences and the ingenuity of offenders who did everything within their power to evade authorities. Even when they were apprehended, evidence was scarce. Also, because the law enforcement approach is based on the theories of retribution and deterrence , the burden of proof was high. Guilt was required to be proved beyond a reasonable doubt. The strict law enforcement approach sometimes combines detection, investigation and prosecution in one body such as CIABOC in Sri Lanka and the Permanent Commission against Corruption in Malta. In other instances this approach has a separate detection and investigation body while the prosecutions are conducted by the public prosecutor. An example for this model is the Department of Internal Investigations in Germany.

However, due to the inherent challenges in a strict law enforcement approach, as far back as the 1950s when Singapore established the Corrupt Practices investigations Bureau (CPIB), it avoided introducing law enforcement as the sole method of fighting corruption. Following in the footsteps of Singapore, Hong Kong too shunned from the exclusively law enforcement model and incorporated elements of prevention and value-based education in to their anti-corruption law. The Hong Kong model was closely followed by Malaysia, Mauritius, and recently Bhutan, in establishing their anti-corruption regimes.

These jurisdictions approach corruption from the punitive angle as well as the preventive angle. In addition to law investigations and prosecutions, they also co­ordinate anti-corruption strategies, assess corruption risks, assist in the development of integrity plans for public and private institutions, conduct awareness raising and education, advise government institutions on compliance with anti-corruption standards, and reviews laws for compliance with anti-corruption norms in order to ensure a comprehensive corruption eradication strategy. While in some of these jurisdictions prosecutions may remain separate from the main anti-corruption body such as in Singapore, Malaysia, Bhutan, and Hong Kong, some other jurisdictions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia conduct its own prosecutions.

The culmination of these individual efforts around the world was the adoption of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) in 2003. UNCAC was adopted in recognition of the importance of a global response to fight corruption in order to establish a corruption free world. Sri Lanka became a party to UNCAC in 2004 and hence is bound to honour the obligations incurred under UNCAC. This Convention is the only legally binding multilateral treaty on anti-corruption. The global community came together to deliberate best practices adopted by different jurisdictions in their responses to overcome challenges posed by corruption. As a result, the drafters incorporated preventive as well as punitive (law enforcement) measures within the Convention. At the same time, recognizing that the effects of corruption are not confined to one jurisdiction but has cross-border ramifications, UNCAC also contains provisions on international cooperation and on the return of proceeds of crime which are in foreign jurisdictions. The Convention also emphasizes the importance of the participation of citizens and civil society organizations in anti-corruption efforts.

Challenges inherent in the law enforcement model- The Sri Lankan experience

One of the foremost fallacies of the fight against corruption is the undue reliance placed on law enforcement to address corruption effectively. This is true for Sri Lanka as well. This over-reliance often yields unsatisfactory results. It is short-lived and provides only a momentary distraction to the public. For law enforcement to be effective, detection of crimes is important. At the same time, timely and effective investigations and expeditious and rigorous prosecutions too are mandatory in order for the impact of the Law Enforcement approach to be successful. Further, swift punishment is necessary to be meted out to the offenders in order to deter them from committing future offences.

Detection of crimes frequently occurs as a result of victims of crime or their family or friends alerting law enforcement authorities of the committing of an offence. Unfortunately, unlike in most traditional criminal offences such as murder or rape, where a clearly disadvantaged or aggrieved victim would come forth, in offences relating to bribery and corruption, both parties are often beneficiaries. This mutually beneficial relationship effectively brings investigations to a grinding halt as both parties go to excessive lengths to conceal or destroy evidence.

Timely and effective investigations require the services of independent investigators who possess expertise beyond traditional law enforcement training, with specialized knowledge and expertise in accounting, forensic auditing, criminology etc. in order to conduct complex and challenging investigations. It is also necessary to employ cutting edge technology for evidence gathering and to ensure investigators possess up to date knowledge and skills necessary to meet the demands of investigations and adequate financial resources to sustain these services.

Also, for investigations to be successful, accurate evidence is important. Eye-witnesses, who provide important evidence, rarely come forward in bribery or corruption offences. Therefore, often the investigators and prosecutors have to rely on the giver of the gratification (who is often the complainant) as a witness and on documentary evidence. In instances where there is no practice of maintaining electronic records, documentary evidence could be destroyed as a result of the passage of time. Documents tend to be misplaced with changes of regimes or when officers in charge of such documents vacate office. Further, Sri Lanka does not have procedures or systems in place to clearly identify the whereabouts of documentation.

Expeditious and rigorous prosecutions are dependent on a criminal justice system which does not have laws delays. At the same time, it is reliant on an independent judiciary, highly qualified prosecutors well versed in the subject matter, and a substantive body of jurisprudence to aid the bench and the bar in understanding and applying the law accurately.

A successful prosecution also often hinges on sufficient and solid evidence. However, as stated above, evidence in bribery or corruption related offences are not easily obtainable. While CIABOC is often queried on its low numbers of successful prosecutions in high level bribery and corruption cases, it has often had to rely on foreign complainants who come from high value systems to assist the Commission in detecting and apprehending offenders.

As such, the law enforcement approach will not be successful unless other approaches are simultaneously used in a comprehensive anti-corruption response.

Where does Sri Lanka stand?

Unfortunately, Sri Lanka continues to adhere to only the law enforcement model of combating corruption, despite it having proved itself to be a failed model when used exclusively. Several issues are highlighted in relation to the anti-corruption practices of Sri Lanka:

­ The need for law reform
Since the introduction of the CIABOC Act in 1994, none of the anti-corruption legislation has undergone significant amendments to keep abreast of new developments both in the domestic law and practice. While other jurisdictions in the world have introduced new offences in relation to bribery and corruption such as private sector bribery , bribery of foreign public officials , non-declaration of conflicts of interest , trading in influence etc. to give effect to UNCAC obligations as well as to effectively respond to the changing landscape of bribery and corruption, Sri Lanka has not gone the same way.

­ Necessity for institutional strengthening
CIABOC was established under Act No.19 of 1994 as a permanent independent Commission to replace the office of the Bribery Commissioner (which was established in 1958). The Bribery Commissioner’s Department only conducted investigations. The investigation reports were then forwarded to the Attorney General to decide, on an evaluation of the material available, whether to initiate prosecutions and to initiate prosecutions if necessary. With the advent of the Commission, this practice completely changed as the Commission was given prosecutorial power. This was a unique mandate in that the Commission is one amongst the few anti-corruption agencies in the world that prosecutes offenders in addition to carrying out investigations into alleged offences. However, the Commission grapples with several issues:

Firstly, the Commission does not have autonomy over its finances or human resources as required by Articles 6 and 36 of UNCAC to ensure an efficient, independent, and effective anti-corruption agency. As a result of resource constraints due to relying on the national budget for financial allocations, and having to rely on the recruitment criteria set out by the public administration CIABOC grapples with its inability to attract qualified prosecutors and specialized investigators as much as it requires to effectively carry out its mandate.

The remuneration packages offered to prosecutors of CIABOC fall behind in the competition with those offered by the Attorney General’s Department or the Legal Draftsman’s Department, making CIABOC a less attractive option. It is noteworthy that CIABOC was on par with the Attorney General’s Department when it was first established in 1994. However, at present, the salaries of the Commission are one third (1/3) of the remuneration drawn by the officers of the Attorney General’s Department. Therefore, there is urgency to the call to strengthen the Commission to respond effectively to complaints of bribery or corruption, which has been overlooked by successive governments. This begs the important question of whether there exists a genuine political will to strengthen the anti-corruption regime in Sri Lanka?

Secondly, in order to ensure effective and timely investigations the Commission requires the services of an adequate number of investigators who possess expertise beyond traditional law enforcement training, reaching areas such as human behavior, information technology, law, forensic auditing and other interdisciplinary expertise in order to conduct complex and challenging investigations. At present, the investigators of the Commission are deputed from the Police with only regular law enforcement training. This practice is in stark contrast to that of Hong Kong, Malaysia, or Singapore which do not have police officers as investigators. Their investigators are persons with expertise in different fields such as auditing, engineering, criminology etc, recruited directly to the antic-corruption agency and are independent to the police force.

Additionally, CIABOC has only 200 investigators to cater to a population of 22 million. This ratio is to be compared with the 1400 officers of the Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) to a population of approximately 7.3 million, or with the 60 investigators of the Anti-Corruption Commission of Bhutan to a population of 750,000.

Thirdly, it is also necessary to employ cutting edge technology for evidence gathering and to ensure investigators possess up to date knowledge and skills necessary to meet the demands of investigations. All of the foregoing requires phenomenal financial resources, the lack of which challenges the efficacy of the Commission and the timeliness of its response. CIABOC faces many difficulties in obtaining the requisite financial resources. I have personally had to make many requests for adequate finances, which often are not accommodated.

­ Laws Delays
Expeditious and rigorous prosecutions have also been problematic in the Sri Lankan context. Laws delays are a perennial issue that plagues the criminal justice system in Sri Lanka, leading to inordinate delays in prosecutions. These delays have created a sense of distrust in the minds of victims of justice not being served. It therefore discourages victims from seeking justice. As you well know, counsel and instructing attorneys too play a role in unnecessarily prolonged prosecutions.

­ Dearth of jurisprudence
A specifically important consideration for the legal profession in regard to the quality of the prosecution is the scarcity of legal literature and a body of rich jurisprudence on anti-corruption. The law on anti-corruption in Sri Lanka has not undergone significant development in the recent past. Until recently, even the most serious Corruption offence related proceedings were instituted in the Magistrates Court, which did not have the time or the opportunity to go into the complexities of such white collar crimes. All significant jurisprudence pertaining to the offence of corruption in Sri Lanka has been with regard to the maintainability of the action on technical grounds such as whether all 3 Commissioners have signed the direction to initiate prosecutions?, or whether the particular court has the jurisdiction to entertain the action?, rather than on substantive merits of the matter. This is not a surprise as Sri Lanka is an extremely litigious country. However, it has led to technicalities trumping the spirit of the law. The only important judgments regarding the misuse of public property such as the judgments in Bulankulama v. Secretary, Ministry of Industrial Development (Eppawala Case), Sugathapala Mendis and another v. Chandrika Bandaranaike Kumarathunga and others (Water’s Edge Case) , and Vasudeva Nanayakkara v. Choksy and others (John Keells Case) were cases agitated through the fundamental rights jurisdiction of the Supreme Court rather than invoking the criminal jurisdiction on bribery and corruption.

A driving factor behind this phenomenon is the lack of anti-corruption legal education in the country as well as limited access to electronically available legal material. No specific or comprehensive modules on anti-corruption are offered by public higher education institutions in Sri Lanka, i.e. the law faculties, departments of law, and the Sri Lanka Law College unlike in countries such as the UK, the USA, Hong Kong, Singapore, Australia etc. In fact, I was surprised to find not a single article on anti-corruption in the Judge’s Journal of Sri Lanka or the BASL Law Journal in the last decade. This dearth of knowledge has resulted in a breed of legal professionals not in a position to assist the bench to make a significant contribution to jurisprudence and has left a significant gap in qualitative anti-corruption research in the country. Jurisdictions such as Hong Kong have ensured a robust legal system not only through legal education but also through the judiciary. Hong Kong invites eminent foreign judges from common law jurisdictions such as Canada, the United Kingdom, Australia and New Zealand to sit in the Court of Final Appeal as non-permanent judges whose experiences and knowledge enrich Hong Kong’s jurisprudence. The Malaysian Anti-Corruption Academy is renowned as a hub for anti-corruption training, not only in Malaysia but also in the region. It was established to share Malaysia’s expertise in eradicating corruption with others.

The availability anti-corruption legal education and electronically accessible knowledge bases would provide enhanced understanding of the theoretical underpinnings of anti-corruption. Such understanding will assist in increased application of substantive legal norms in prosecutions and the development of jurisprudence. It will also enable the accumulation of a repository of knowledge/research in relation to anti-corruption. If I may share a personal anecdote on the alarming proportions of this issue, when CIABOC was searching for legal researchers to assist it in the ambitious law reform project it undertook in 2017, to the dismay of the Commission it could not find a single junior lawyer competent in anti-corruption research. I could not but compare this scenario with that of the Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) which has its own research arm staffed with qualified legal researchers or the research arm of the Department of Justice in Canada which has dedicated lawyers to carry out research on areas of interest for Canada.

­ Absence of corruption prevention
Another, most glaring omissions in addressing corruption in Sri Lanka has been the near absence of preventive measures which has already gained traction in other parts of the world with more robust anti-corruption regimes. Prevention encompasses not only value-based education but also the introduction of systemic as well as systematic changes to governance and administrative structures with a view to minimize if not eliminate the potential for corruption. Prevention is the forerunner of investigations and prosecutions, which, if effective, often dispenses of the need for investigations. Prevention is a sustainable alternative to the colonial adversarial heritage of our country with its strong emphasis on penal sanctions as a means of effective deterrence, which has proved to be costlier than ever foreseen.

­ Need for value-Based Education
A sub-set of ‘Prevention’, value-based education plays a significant role in corruption prevention. Value-Based Education could take the form of formal education as well as informal. The values and learnt from one’s elders or from the family are informal methods of value-based education. It instils in the citizenry from younger days the notion that the misuse of state assets or taking of anything that does not rightfully belong to oneself is wrong. Formal value-based education is imparted in schools and universities. Subjects such as Civics and Ethics offered by schools and universities are examples of formal value-based education. Value-Based Education is expected to cultivate positive values such as honesty, mutual respect, non-consumerist lifestyles, and self-discipline. These are the forerunners of sustainable development. Unfortunately, at present, value-based education is not part of the primary or secondary level education in Sri Lanka. Nor is there any concerted effort to raise awareness of such values in all segments of society.

­ Need for vigorous civic engagement
On another note, the fight against bribery and corruption must reach beyond law and policy and thus requires vigorous civic engagement. For example, Hong Kong, which is hailed as one of the most developed economies in the world, established ICAC in response to the public outcry that arose against the Peter Godber bribery scandal. The Chief Superintendent of the Royal Hong Kong Police Force when Hong Kong was still a British colony, Godber was a British National who fled to Britain to escape investigations into his unexplained wealth. This escape led to a large public outcry over the integrity of investigations of the police into their own conduct and called for reforms in the government's anti-corruption efforts. Godber was later extradited to Hong Kong and tried and sentenced for bribery. This public outcry led to Governor Sir Murray MacLehose establishing the ICAC in 1974. Such civic engagement could only be expected through an ideological change within the citizenry impacted by no small measure through value-based education.

Sri Lanka, the way forward- A multi-pronged approach

Taking note of the many challenges discussed above, CIABOC has forged ahead with a multi-pronged approach to combat corruption.

 National Action Plan for Combatting Bribery and Corruption in Sri Lanka 2019 – 2023 (NAP)
The most significant step taken by the Commission is developing the National Action Plan for Combatting Bribery and Corruption in Sri Lanka 2019 – 2023 (NAP) subsequent to lengthy consultations, which was ceremonially launched in March 2019. The launch of the NAP was in recognition of Sri Lanka’s obligations under UNCAC, which was constitutionally recognized in the 19th Amendment to the Constitution. Furthermore, the compulsory recommendations of UNCAC and Sri Lanka’s commitments as per the Open Government Partnership warranted the formulation of a comprehensive plan to combat bribery and corruption in Sri Lanka. The NAP integrates a multi-pronged strategy, premised on the four pillars of Prevention, Value Based Education, Institutional Strengthening, and Law and Policy reforms as the foundation of the country’s anti-corruption plan over the next five-year period, i.e. from 2019 to 2023.

In addition to the NAP, four (04) Handbooks too were published, exploring certain identified areas which would shape the course of the drive against bribery and corruption in the nation. The 04 Handbooks are:
i. Draft proposal on Gift Rules
ii. Draft proposal on Conflict of Interest Rules
iii. Integrity Handbook for State Officials
iv. Proposed amendments to laws related to bribery, declaration of assets and liabilities, CIABOC, regulation of election campaign finances, and whistle-blower protection.

 Comprehensive law reform
On reforming the law, which is but one strategy to address corruption, since the beginning of 2018 CIABOC has been steadfastly engaged in effecting comprehensive amendments to the laws relating to bribery and corruption. It has also supported related initiatives of other institutions in order to increase anti-corruption efforts and expedite prosecutions relating to bribery or corruption in Sri Lanka.

Commissions of Inquiry are a unique fact-finding process in Sri Lanka established by presidential warrant. However, despite recording evidence of witnesses, these Commissions are not investigative or judicial bodies. Previously, CIABOC was required to record evidence and statements of witnesses afresh before instituting proceedings in a matter despite the fact that a Commission of inquiry may have already recorded such evidence. Therefore, the Commissions of Inquiry (Amendment) Act, No. 3 of 2019 was introduced which enables CIABOC to initiate proceedings based on material received from a Commission of Inquiry without recording evidence afresh which has already been obtained by a Commission of Inquiry. This amendment improved the efficacy and the timeliness of the prosecutions.

Further, the strange legal provision which allowed for proceedings in even the most serious of corruption offences to be instituted in the Magistrates Court while lesser bribery offences were prosecuted in the High Court was amended by way of the Bribery (Amendment) Act, No. 22 of 2018 to allow proceedings relating to the offence of Corruption to be instituted in the High Court in addition to the Magistrates Court.

While this measure gave due regard to the severity of the offences it led to the high Court being overwhelmed with cases. Therefore, Judicature (Amendment) Act, No. 9 of 2018 established permanent High Courts-at-Bar to try the most serious of financial and economic offences including offences relating to bribery and corruption as well as money laundering in order to expedite the process of criminal prosecutions and ensure a timely criminal justice response.

CIABOC has also initiated introducing fresh legislation on anti-corruption. The proposed draft Composite Anti-Corruption Act is an amalgam of the content of the Bribery Act No. 11 of 1954, Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption Act No. 19 of 1994, and the Declaration of Assets and Liabilities Law, No. 01 of 1975. However, key changes have been proposed to the above legislation and included in the Composite Act to strengthen the anti-corruption regime and to ensure the proposed legislation is in line with international standards. In keeping with international obligations such as UNCAC, the Open Government Partnership (OGP), and the GSP+ trade concessions, and the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies the draft Composite Act contains extremely progressive provisions. Some of the key provisions are:
­ Expanding the mandate of CIABOC to include prevention measures;
­ Strengthening investigations and prosecution powers ;
­ Powers of recruitment without relying on the criteria laid down by the public Service;
­ To receive finances directly from the Parliament
­ Introduction of new offences such as private sector bribery, bribery of foreign officials, trading in influence, and conflicts of interest, offences relating to sporting events, money-laundering, and procedural offences with appropriate sanctions;
­ Whistle-blower and witness protection ;
­ Enhancing the existing asset declaration regime including the introduction of an electronic assets declaration system and the setting up of a central agency for the collection and verification of asset declarations

 Strengthening investigations and prosecutions
As stated in the preceding section, a strong investigative and prosecutorial regime is indispensable to effectively fight corruption. Fully recognizing this reality, CIABOC is in the last stages of recruiting 200 graduate independent investigators to the Commission for the first time in its history. These investigators possess expertise in accountancy, auditing and finance, criminology, engineering, law etc. It is expected that an investigations arm independent of regular law enforcement personnel i.e. police investigators and staffed with investigators possessing expertise in different fields will optimize investigations leading to successful prosecutions.

The independence of the investigation branch of any anti-corruption agency is important as highlighted in the Report of Sir Alastair Blair-Kerr, Chairman of the Hong Kong Commission of Inquiry into Godber's escape. In his report he pointed out that;

"responsible bodies generally feel that the public will never be convinced that Government really intends to fight corruption unless the Anti-Corruption Office is separated from the Police...".

At the same time, Article 36 of UNCAC requires member states to have separate agencies specialized in combating corruption through law enforcement and that these agencies should have necessary independence, resources, and training. In addition, fully recognizing the importance of information and communication technology in criminal investigations, the Commission is preparing to use latest technology in its investigations by employing electronic investigation tools and training for its investigators.

The Commission has also made representations to the highest levels of government to provide commensurate remuneration packages for prosecutors of the Commission in order to strengthen the prosecuting arm of the Commission. For comparison, in Fiji the prosecutors of the Fiji Independent Commission Against Corruption (FICAC) are remunerated at a higher rate than the prosecutors of the Office of the Director of Public Prosecutions in Fiji. While, in Bhutan, the Anti-Corruption Commission does not have its own prosecutors, the other officers of the Commission as well as the prosecutors of the Public Prosecutor’s Office receive salaries which are 25% higher than that of the public service. Singapore’s meritocratic recruitment processes and commensurately higher remuneration has ensured efficient and knowledgeable public prosecutors. The rationale for competitive salaries for the officers of the anti-corruption agencies is to ensure the agencies are always staffed with highly sought-after personnel equipped to respond effectively in order to combat corruption.

 Introducing and strengthening prevention mechanisms
While a robust legal framework and rigorous law enforcement maybe the preferred methods of addressing corruption, Preventive measures go a long way in effectively uprooting corruption. Article 5 of UNCAC requires state parties to develop and implement effective and coordinated anti-corruption policies and practices while Article 6 requires state parties to ensure separate bodies with the necessary independence to function effective for prevention activities. At the same time, comparative experiences illustrate to us the indispensable need for formal prevention mechanisms within anti-corruption agencies. ICAC in Hong Kong, the Anti-Corruption Commission of Bhutan, and the Malaysian Anti-Corruption Commission have been structured to include formal prevention as well as community education units within their structures. These units ensure public institutions establish transparent and accountable procedures, assists in improving system controls and safeguards, monitors developments in the law, public policy, and government initiatives to advice their governments to comply with anti-corruption measures, and even provide free and confidential advice to private sector organizations on preventing corruption.

In this regard, as an initial step, CIABOC has established a formal prevention unit within its institutional structure and has recruited 50 prevention officers who will be appointed shortly. Their role is to guide and assist the integrity officers appointed to government institutions in terms of the NAP. The proposed prevention activities include educating the public on corruption risks, advising and assisting government departments on compliance including of public procurement and finance guidelines, reviewing legislation, and collecting and verifying declarations of assets.

 Introducing value-based education and legal education on anti-corruption
In recognition of the importance of value-based education and anti-corruption education in curbing corruption, CIABOC has conducted discussions with the National Institute of Education (NIE), public higher education institutions in Sri Lanka, and specifically public law schools in the country, the outcome of which has been positive. As a result of a series of discussions held with the NIE, it has undertaken to include anti-corruption as a component of “good habits” in the school curriculum. I fervently hope that these measures will ensure that integrity is injected into the DNA of our younger generations.

Discussions with public higher education institutions including law schools highlighted several approaches in introducing anti-corruption education in to the curricular, such as: during orientation programmes; as undergraduate courses; as post-graduate programmes; as continuing professional education seminars, workshops and debates; during intern and apprenticeships. Therefore, as a next step, CIABOC envisages providing technical expertise and other necessary assistance for higher education institutions and professional bodies in revamping and revising their curricula to include anti-corruption education employing one or more of these different approaches.

Conclusion

An effective anti-corruption response requires adopting a multi-pronged approach to anti-corruption. Up to date, Sri Lanka has only the law enforcement model of anti-corruption. Regrettably, we have failed to master even that. Fortunately, this is an era where the CIABOC is in a state of positive transformation and reformation. Therefore, I reiterate that all citizens, irrespective of age or profession, are necessarily obligated to fight corruption in order to establish a just and free society leading to a developed country.
Elected representatives are influential in shaping public opinion. Therefore, it is their responsibility to lead by example. Elected representatives are best placed to introduce system changes in order to enhance public confidence in the government. As leaders of the citizenry, elected representatives are responsible in ensuring prevention of corruption in the wider society, while also self-regulating their susceptibility to corruption.

Further, a responsibility lies with the public sector too to ensure integrity prevails within the sector and such integrity is visible to the public. This will cement public trust in the government and its machinery, without which, the public sector would come to a standstill. the lack of transparency and clarity in the procedures of most public institutions coupled with the unfettered discretion conferred on public officials which is prone to be abused due to a lack of guidance have primarily sown the seeds of corruption within the public sector. The absence of a culture of integrity and the ignorance of the general public as to the procedures often lead to administrative impunity. Therefore, it is up to the public sector officers to ensure that the loopholes in the processes within their institutions are plugged in order to prevent corruption. This necessitates establishing clear procedures and guidelines to optimize public accessibility to services offered by public institutions, which will also act as a check on the unfettered discretion bestowed on public officials.

Law enforcement agencies too have a vital role to play in curbing corruption in the society. It is therefore necessary to strengthen law enforcement agencies and regulatory bodies investigating crimes related to the mandate of CIABOC. It necessitates the strengthening of agencies such as the police, the FIU, and the Attorney General’s Department, equipping these agencies with necessary capacities, resources, and infrastructure requisite to undertake professional and effective investigations and prosecutions.

The influential role played by media in the lives of the citizenry cannot be overlooked. The active engagement of the media, both print and electronic, new and more traditional, is necessary to carry the anti-corruption message to the public. At the same time, media also acts as a watchdog over the conduct of elected representatives and public officials which has an effective deterrent effect.

Above all, an important role is carved out in the fight against corruption for the citizen. It has been recognized that integrity must be embedded in the DNA of the citizenry in order to fight corruption. This process has to begin with children. Parents specifically and the society at large must ensure the importance of integrity is impressed upon children from their infancy. Simultaneously, citizens must eschew corrupt practices openly and agitate against corrupt practices proactively. An alert citizenry which will not tolerate corruption is the most effective deterrent for corruption.

 

As Lee Kuan Yew stated, it is up to us to clean our own house. Likewise, if you ensure public assets are conserved for the generations to come and serve your country, in whichever capacity, with passion and dedication, you will have the satisfaction of a noble citizen.

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search