இலஞ்ச அல்லது ஊழல் பற்றிய சாh;த்துதல்களைப் புலனாய்வூ செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் ஊழல் ஒழிப்பு உத்தியோகத்தா;

இலஞ்ச அல்லது ஊழல் பற்றிய சாh;த்துதல்களைப் புலனாய்வூ செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவின் ஊழல் ஒழிப்பு உத்தியோகத்தா; பதவிகளுக்காக 50 போ;களை 2020.03.01 ஆம் திகதி தொடக்கம் அமுலுக்கு வரும் வகையில் ஆட்சோ;ப்பு செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளா; நாயகத்தினால் 2021.03.01 ஆம் திகதி உhpய நிமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்பட்துடன். 17 போ; நிமயனக் கடிதங்களைப் பொறுப்பேற்றனா;. இதற்கமைய 2021.03.05 ஆம் திகதி தொடக்கம் அவா;களுக்கு சேவைகாலப் பயிற்சிகளை வழங்க நடவடிக்ககைகள் எடுக்கப்பட்டன.

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

Silver Best Government WebsiteSilver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search