தொழில் நுட்ப அலுவலர், நகர சபை, காலி

முறைப்பாட்டாளரின் வீட்டு நிர்மான திட்டத்திற்கு அனுமதியை வழங்குவதற்காக ரூபா 20,000.00 இனை வெகுமதியாகப் பெற்றுக் கொண்ட நிலையில் காலி நகர சபையின் தொழில் நுட்ப அலுவலர் கைது செய்தமையின் மூலம் வெற்றிகரமான சுற்றிவளைப்பினை 2016 பெப்ரவரி 26ஆம் திகதியன்று மேற்கொள்வதற்கு இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களை புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழுவிற்கு சந்தர்ப்பம் கிட்டியது.

 

சமீபத்திய செய்திகள்

துப்பறிதலும் சுற்றிவளைப்பும்

குற்றத்தீர்ப்புக்கள்

சர்வதேச உறவுகள்

ciaboc bottom

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

தொடர்புகளுக்கு

இலஞ்சம் அல்லது ஊழல் பற்றிய சார்த்துதல்களைப் புலனாய்வு செய்வதற்கான ஆணைக்குழு

A 36, மலலசேகர மாவத்தை,
      கொழும்பு 07, இலங்கை.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

தொடர்புடைய சர்வதேச இணைப்புக்கள்

Search